ધોરણ ૯ થી ૧૨ ની વિષયવાર પ્રશ્નબેંક ડાઉનલોડ કરવા લોગ-ઇન કરો


લોગીન કર​વા માટે ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભર​વા માટે વપરાતા Index Number અને Password ઉપયોગ કરી પ્રશ્નબેંક ડાઉનલોડ કરી શકાશે.Click here for GSHSEB Board Website